Skip to main content

WON – Wijk Onderneming Nieuwland

Ontwikkeling
In Nieuwland wordt al jaren samen met verschillende partijen hard gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de wijk. Woonplus, de gemeente Schiedam, maatschappelijke instellingen en vele vrijwilligers en bewonersorganisaties zijn samen in Nieuwland actief op fysiek, economisch en sociaal terrein. Het Wijkactieprogramma (WAP) is hiervoor de belangrijkste leidraad. We hebben al veel resultaten geboekt, vooral ook dankzij de inzet van de vele actieve bewoners in de wijk. Nieuwland stijgt dan ook op de leefbaarheidsmonitor en er zijn tal van initiatieven die de wijk en de buurten versterken. Het WAP loopt nog een aantal jaren door. Intussen is er echter wel een nieuwe werkelijkheid opgetreden van hoe partijen met elkaar kunnen en willen samenwerken. En is er een vraag naar hoe dit in de toekomst duurzaam vormgegeven kan worden.

Beweging
Door wijziging van politieke inzichten en beleid verandert in 2013 de wijken aanpak. De vraag is hoe nu verder. Decentralisering van de WMO en de toekomstige Participatiemaatschappij hebben grote invloed op de wijken. Integraal samenwerken, het succes van Nieuwland, wordt los gelaten. Kijken naar de toekomst van Nieuwland moet er een nieuwe beweging in gang gezet worden.  Geen blauwdruk, spoorboekje of project maar beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Daarbij willen we 3 dingen realiseren; 1. Continuïteit, 2. Structuur, 3. Realistische verdienmodellen.  Hiervoor zijn we in Nieuwland een model aan het ontwikkelen, die uitgaat van de volgende 3 processen:  1. Bewoners in hun eigen kwaliteit zetten  2. die kwaliteit voor zichzelf in te zetten voor werk of vrijwilligerswerk. 3. die kwaliteit weer in te zetten voor Nieuwland.

Het gaat ons niet om onderdelen van de wijk (bv. de wijkcentra) te organiseren, dat zou in andere wijken voldoende kunnen zijn maar in Nieuwland niet, daarvoor komt de wijk uit een te diep dal.

Het lukt alleen als we alle organisaties en projecten in de wijk kunnen verbinden en daar is organisatie en structuur voor nodig. Het is een cirkel van inactief naar actief, van los naar verbonden en van afhankelijk naar onafhankelijk. Het is beweging met het als sleutelwoorden: vertrouwen en kracht, die vanuit de bewoners/burgers moet komen.

1 Duurzaam én flexibel
Bij burgerparticipatie gaat het erom of je in staat bent mensen te boeien en te binden. Al heel wat jaren lukt het ons in Nieuwland goed om met een hele grote groep vrijwilligers en professionals te werken aan de ontwikkeling van de wijk. De uitdaging is om dit in de toekomst ook duurzaam vorm te geven, zodat resultaten kunnen worden geboekt en continuïteit is gewaarborgd. En om tegelijk flexibel te zijn bij de invulling. Vrijwilligers zijn immers niet (meer) voor alles te porren op elk tijdstip. De wijze waarop mensen zich inzetten, waarop zij informatie uitwisselen, waarop zij elkaar ontmoeten en waarop zij georganiseerd zijn verschilt per onderwerp en activiteit. Het is daarbij wel van belang dat de ambitie en richting van al die verschillende actieve bewoners ongeveer in lijn ligt met de gemeenschappelijke ambitie van de wijk Nieuwland. Dat vraagt om verbinding van activiteiten op een iets abstracter niveau. Voor de ontwikkeling van Nieuwland is het essentieel dat er ruimte is en blijft voor beide: zowel flexibele inzet en kortlopende, projectmatige activiteiten als plannen, regie en ondersteuning voor de duurzame inbedding hiervan in de strategie voor de wijk.

2 Verbinding is het sleutelwoord
Nieuwland is erin geslaagd om een groot netwerk te creëren van actieve bewoners en ook van bewoners die graag deelnemen aan allerlei activiteiten. Er wordt continu gezocht naar verbinding tussen alle bewoners van Nieuwland en ook alle betrokken partijen binnen Nieuwland. Dat doen wij over culturen heen, met projecten die aansluiten bij de wensen en behoefte van de bewoners van de wijk. De theorie spreekt tegenwoordig over een horizontale netwerksamenleving. Nu is het de uitdaging om niet alle initiatieven alleen maar naast elkaar te laten bestaan, maar vooral ook elkaar te laten versterken, te helpen en ondersteunen. Daarom zijn we in Nieuwland op zoek naar een nieuwe overkoepelende samenwerkingsvorm binnen de wijk die de afzonderlijke projecten en initiatieven kan ontzorgen. We laten de kracht van mensen waar deze hoort en actieve bewoners kunnen doen waar zij goed in zijn. De wijze waarop deze samenwerking vorm krijgt, wordt momenteel nader onderzocht. Maar dat hier grote behoefte aan is en dat het de wijk veel nieuwe energie en kracht kan opleveren, daar zijn wij van overtuigd. Verbinden waar het kan en in eigen kracht laten waar nodig. Ook dan geef je optimaal invulling aan de uitdaging om zowel duurzaam als flexibel te opereren in de wijk.

3 Wijkeconomie in breed perspectief
Er zijn veel manieren om geld te verdienen in de wijk of geld te houden in de wijk. Wij willen ondernemers, jongeren, uitkeringsgerechtigden en ieder ander die iets wil en kan bijdragen graag een kans geven. Door wijkeconomie in breed perspectief te zien, hebben we met elkaar een heel aantal kansen benoemd. Onderhoud en beheer van bepaalde activiteiten kunnen we bijvoorbeeld prima voor en door de wijk organiseren. Crowdfunding en coachingsprojecten zijn manieren om projecten en ondernemers te stimuleren, voor en door de wijk. Met leerwerktrajecten en ‘interne’ stages kunnen we jongeren op weg helpen. We zoeken talenten en ideeën in de wijk, om zo de ontwikkeling van Nieuwland en haar bewoners te stimuleren.

4 Burgerparticipatie én overheidsparticipatie
Overheidsparticipatie en participatie van andere (maatschappelijke) organisaties is nodig om de opgaande lijn in Nieuwland vast te houden. Zo is er blijvend behoefte aan een vorm van professionele ondersteuning om de regie en richting in het oog te houden. En soms om activiteiten te helpen organiseren. Er is ook blijvend behoefte aan plekken om elkaar te ontmoeten voor grotere en kleinere groepen. Graag willen wij de huidige constructieve samenwerking met de gemeente Schiedam en Woonplus Schiedam voortzetten, waarbij wij elkaar waarderen en respecteren om ieders rol en inbreng. En waarbij wij ook weten wat de grenzen aan de mogelijkheden zijn. Dat geldt voor de professionele partijen en dat geldt ook voor de vrijwillige inzet van bewoners. Samen werken aan Nieuwland betekent inbreng en inzet van tijd en middelen van alle betrokkenen.

De Wijk Onderneming Nieuwland opereert als een grote broer of zus voor bewoners en projecten in de wijk. Zodra de vraag er is, kan men terecht bij de wijkonderneming. De Wijk Onderneming Nieuwland werkt integraal samen, met alle partijen die in de wijk actief zijn. Op de langere termijn werkt de wijkonderneming aan de toekomst van Nieuwland.

De Stichting Wijk Onderneming Nieuwland is opgericht op 20 februari 2015
Inschrijving nr. Kamer van koophandel: 62707507
De stichting Wijk Onderneming Nieuwland heeft een aanvraag indiend voor een ANBI status.

Bestuursleden:
Liesbeth Schoel (voorzitter, bewoner)
Necla Yerlikaya (vice-voorzitter, bewoner)
Ton Claassens (bestuurslid)

Ondersteuner
Jeffrey Davidsz (WAP manager Nieuwland, Woonplus Schiedam)

Ambassadeurs
Roland de Vreede (Gemeente Schiedam)
Joop de Beer (voorzitter bewonersvereniging Wonen en Leven, bewoner)
Riet Putters (bewoner)
Ad Willemen (vrijwilliger)

Tot nu toe aangesloten projecten
Nieuwland Helpt
Communicatiebureau Nieuwland
Promotieteam Nieuwland
Nieuwland Festival
De Kansenfabriek Nieuwland
Jongerenraad Nieuwland (NJR)
Leenbank Nieuwland
Kleurrijk Nieuwland

E-mail:
info@nieuwland-schiedam.nl

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu