Skip to main content

Overeenkomst Gemeente & Woonplus Schiedam

Overeenkomst gemeente Schiedam en Stichting Woonplus Schiedam  over de wijkaanpak in Nieuwland

 Inleiding

De gemeente Schiedam en de woningcorporatie Woonplus sluiten een overeenkomst over de wijkaanpak in Nieuwland. Zij maken daarmee een doorstart naar een prachtwijk en bouwen voort op een gemeenschappelijke aanpak, die in 2001 in gang is gezet. Met het aantreden van het kabinet Balkenende IV heeft wijkaanpak ook op landelijk niveau een bijzondere impuls gekregen. De nieuwe minister voor Wonen, Wijken en Integratie, minister Vogelaar, heeft vervolgens een veertigtal wijken benoemd waar gemeente en woningcorporatie worden uitgenodigd extra te investeren. In de zomer van 2007 is een samenwerking met een groot aantal partijen in de wijk Nieuwland tot stand gekomen.  Deze samenwerking mondde uit in een door 32 partijen ondertekend WijkActieProgramma (WAP)  Nieuwland. De inbreng van de door de bewoners van Nieuwland aangedragen punten stond centraal in  het wijkactieprogramma. Op basis van de overeenkomst van de gemeente Schiedam en de  woningcorporatie Woonplus kan met de uitvoering van het WAP Nieuwland van start worden gegaan.

Nieuwland heeft de afgelopen jaren de weg omhoog al gevonden. De fysieke herstructurering is op gang gekomen en heeft inmiddels geleid tot meer gedifferentieerde woonmilieus in Nieuwland. Dankzij het sociale actieprogramma ‘Nieuwland aan Zet’ zijn bewoners actief betrokken en is er een stevig netwerk van samenwerkende instellingen. De opeenvolgende leefbaarheidsonderzoeken van het  Grotestedenbeleid laten significant verbeterde scores zien. De bewoners hebben weer vertrouwen in de  toekomst. Hoewel de scores nog niet voldoende zijn, is de positieve kentering duidelijk zichtbaar. De  werkloosheid is fors gedaald, het gemiddelde inkomen van de Nieuwlanders is sterk gestegen.

De 40-wijkenaanpak biedt de mogelijkheid van een extra impuls voor de wijkontwikkeling in Nieuwland. Voor de komende jaren is het van belang om de sociale en fysieke aanpak voort te zetten, maar tevens te zorgen dat er op sociaal-economisch terrein een extra slag wordt gemaakt. 

De partijen streven de komende jaren een flexibele uitvoering na met uitdrukkelijke inbreng van bewoners en partners. De afgelopen maanden hebben de gemeente Schiedam en Woonplus met elkaar overlegd en zijn overigens ook al gestart om onderdelen van het Wijkactieprogramma in uitvoering te brengen. 

Voorstel minister Vogelaar is basis voor overeenkomst
In het kader van het bereiken van een overeenkomst tussen de gemeente Schiedam en Woonplus omtrent de uitvoering van het Wijkactieprogramma Nieuwland is door minister Vogelaar een voorstel  gedaan. Voor het voorstel wordt verwezen naar bijlage 1. Dit voorstel is door de gemeente Schiedam  en Woonplus geaccordeerd en is uitgewerkt in de onderstaande overeenkomst.

Investeringsopgave biedt perspectief voor de komende jaren
De overeenkomst bevat een financieel kader en een aantal spelregels. Deze zijn de basis voor de verschillende activiteiten die van Nieuwland een krachtwijk maken. Zoals in de inleiding is aangegeven wordt in Schiedam al een aantal jaren stevig ingezet op de aanpak van Nieuwland. Het stedelijk vernieuwingsbeleid en het Grotestedenbeleid zijn daarvan belangrijke dragers, evenals de grootschalige herstructurering die in gang is gezet en wordt uitgevoerd door Woonplus en waar grote  investeringen mee gemoeid zijn. De overeenkomst versterkt deze aanpak niet alleen, maar geeft ook  extra impulsen aan de zorg voor structurele verbetering voor de bewoners. De nieuwe aanpak zorgt  voor verbetering van de woonkwaliteit, de veiligheid en geeft een belangrijke impuls aan onderwijs,  werkgelegenheid en het samenleven. 

Nieuwland zal er straks beter uitspringen, omdat niet alleen de woningen onder handen worden genomen, maar ook de woonomgeving. De bewoners van Nieuwland zullen een belangrijke stem hebben bij het vormgeven van de diverse activiteiten.

Nieuwland is krachtwijk in 2017
De afgelopen jaren is er een netwerk van bewoners, diverse organisaties, gemeente Schiedam en Woonplus ontstaan die in kleiner of groter verband werken aan de vernieuwing van hun wijk. De vervolgstappen die gemaakt moesten worden zijn door het netwerk erkend en beschreven in het Wijkactieprogramma. De bewoners, organisaties, gemeente Schiedam en Woonplus hebben gedurende  het gehele proces tot de totstandkoming van het wijkactieprogramma en deze overeenkomst duidelijk  voor ogen gehad hoe Nieuwland er over 10 jaar moet uitzien. We willen regelmatig evalueren of de  voortgang er goed in zit, waarbij het belangrijk is dat ‘bottom up’ wordt gewerkt. Of met andere  woorden: de bewoners van Nieuwland zullen mede richting geven aan de uitvoering.

Nieuwland is in 2017 een levendige wijk waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De waardering door de bewoners van de kwaliteit van wonen, leefbaarheid en veiligheid ligt beduidend hoger dan in 2008. Op sociaal-economisch terrein heeft Nieuwland duidelijk vooruitgang geboekt. De werkloosheid beweegt zich rond het stedelijke gemiddelde. Het gemiddelde opleidingsniveau en het besteedbaar inkomen zijn gestegen. Jongeren zijn beter opgeleid. De (winkel)gebieden aan de Mgr. Nolenslaan en de Parkweg zijn fysiek opgeknapt en er is een aantrekkelijke route ontstaan van Branderspoort tot en met het Beatrixpark. Tevens wordt de buurt

Nieuwe Tuinen afgerond met de aanpak rondom het Wibautplein en krijgt de buurt Over het Water haar vormen. In Nieuwland is genoeg te doen. In ontmoetingscentra maar ook via de brede buurtscholen is een groot aanbod aan culturele en sportieve activiteiten waarvan een groot aantal

Nieuwlanders gebruik maakt en elkaar zo ontmoet.

Inzet in Nieuwland voor de komende jaren
De gemeente Schiedam en Woonplus hebben afspraken gemaakt over de financiële kaders en de activiteiten van het Wijkactieprogramma voor de periode 2008 tot en met 2012 (zie bijlage 2), alsmede  over de additionele inzet door Woonplus in de periode 2008 – 2017 op basis van de door minister  Vogelaar vastgestelde verdeelsleutel van € 44,0 miljoen (zie bijlage 3). De gemeente Schiedam en Woonplus willen de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Wijkactieprogramma regelmatig evalueren.Daarbij zal met name aan de orde zijn of de voorgenomen  ambities zijn gehaald. Aangezien deze overeenkomst betrekking heeftop maatregelen voor de  komende 5 jaar staat de eerste evaluatie (midterm review) gepland op 1 juli 2010. Daarna volgt begin  2012 een evaluatie waarbij tevens afspraken worden gemaakt voor de periode 2013-2017.

Met de andere partners die rijksmiddelen ontvangen ten behoeve van de inzet in het kader van de krachtwijken zullen nog afzonderlijk afspraken worden gemaakt. Te denken valt daarbij aan de scholen van basis- en voortgezet onderwijs, de Jeugdzorg en de politie. Verder zal de gemeente Schiedam vanuit haar regierol afspraken maken met instellingen die zij subsidieert met betrekking tot  hun inzet in Nieuwland.

Woonplus heeft een ambitieus ondernemingsplan. Verbetering van de woonkwaliteit en de directe woonomgeving voor bewoners is de kerntaak van Woonplus. Daarbij is oog voor bewoners die vooruit  willen komen.Voor het wonen betekent dit meer treden op de woonladder. Het Schuttersveld is een  goed voorbeeld van hoe het publieke domein meer van de bewoners is geworden. Vergelijkbare  situaties zouden elders in de wijk kunnen worden gerealiseerd. Niet iedereen kan vooruitkomen in het leven. Problemen achter de voordeur negeert Woonplus niet en zij lost deze, waar mogelijk met  partners, op. Het bieden van perspectief waarbij de zelfredzaamheid van bewoners wordt gestimuleerd  is daarbij de beoogde werkwijze. 

Voor de gemeente was een belangrijke toetssteen dat de financiering van de activiteiten zo nauw mogelijk aansluit bij de activiteiten die zijn uitgewerkt met de bewoners van Nieuwland in het Wijkactieprogramma in de 4 thema’s ‘achter de voordeur’, ‘werken en leren in de wijk’, ‘wonen en veiligheid in de wijk’ en ‘ontmoeten in de wijk’ (zie voor de uitwerking van deze thema’s deel 1 van het WAP Nieuwland).

Voor beide partijen was het belangrijk dat het moest gaan om activiteiten die worden beschouwd als een duidelijke meerwaarde voor Nieuwland en aansluiten bij bewonersinitiatieven en -wensen.

Met de investeringen door partijen kan een aantal prioriteiten uit het Wijkactieprogramma worden uitgevoerd:

 1. Op diverse plekken in Nieuwland wordt fysiek ingegrepen in de woningvoorraad waardoor meer gedifferentieerde woonmilieus ontstaan, zodat Nieuwlanders in staat worden gesteld om wooncarrière in de wijk te maken. Woonplus geeft aan dat zij in de periode tot en met 2017 een kwart miljard investeert, waarvan 100 miljoen additioneel en 60 miljoen onrendabel.
 2. Effectieve ketenaanpak ‘achter de voordeur’. Hiertoe wordt in Nieuwland experimenteel een wijkzorgteam onder regie van de gemeente opgezet dat per 1 januari 2009 functioneert. Daarbij wordt een relatie gelegd met de op te zetten Centra voor Jeugd en Gezin. In Schiedam Nieuwland komt een dergelijk centrum. Een drietal welzijnsinstellingen, medeondertekenaars van het WAP, heeft in het kader van het WAP samenwerking gezocht met Woonplus voor het signaleren van Nieuwlandse talenten en eventuele probleemsituaties. Deze welzijnsinstellingen doen dit naast de reeds met de gemeente gemaakte prestatieafspraken. Afgesproken is dat de werkwijze van dit project wordt ingebed in de methodiek van het wijkzorgteam. Met deze aanpak wordt beoogd in 10 jaar een routine te ontwikkelen om problemen achter de voordeur te benoemen gevolgd door een effectieve aanpak.
 3. Revitalisering Mgr. Nolenslaan en Parkweg. De gemeente realiseert een extra kwaliteitsimpuls in de Mgr. Nolenslaan. Ook zal de veiligheid toenemen door een veilige woonomgeving van dit gebied te bewerkstelligen. Parkweg zuid, midden en noord zullen niet alleen een kwaliteitsimpuls krijgen door een sterk verbeterde woonomgeving, maar er zal ook een inspanning worden gedaan om de wijkeconomie in dit gedeelte van Nieuwland te versterken. De verantwoordelijkheden van partijen ten aanzien van de inzet op de wijkeconomie wordt gerespecteerd.
 4. Ten aanzien van de woonomgeving hebben partijen uitgesproken dat de inbreng van bewoners leidend moet zijn bij de verdere vormgeving daarvan. Medesturend kan zijn de gelden die beschikbaar komen ten behoeve van bewonersinitiatieven. Ook past dit in het beleid van het college van B en W om experimenten te starten met de bewonersinzet op ‘schoon en heel’.
 5. In contacten met bewoners van Nieuwland is onderstreept dat veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. Om hieraan bij te dragen zal een goed geoutilleerde veiligheidswinkel een plek krijgen in de nabijheid van de Mgr. Nolenslaan. Een van de buurtposten van Woonplus zal daartoe worden aangepast. In deze veiligheidswinkel is onder meer plaats voor de medewerkers van de buurtpreventie, de politie, de buurtbemiddeling en de lichtblauwe brigade.
 6. Het bevorderen van ontmoeten wordt stevig ingezet door het uitbouwen van de brede school en het creëren van ontmoetingsplaatsen. Daar wordt vooralsnog invulling aan gegeven door het beter benutten van de 3 buurtposten en het communicatiebureau dat aan de Nieuwe Damlaan is gevestigd. Te zijner tijd kan, door initiatieven om te komen tot een multifunctionele accommodatie in de wijk, de behoefte aan ruimte voor contact verder worden uitgebouwd. Woonplus heeft aangegeven dat gebiedsontwikkeling wellicht mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. In dat kader hebben gemeente en Woonplus overeenstemming over de realisatie van het ontmoetingscentrum Wibautplein en werken gezamenlijk een voorstel uit ten behoeve van het beheer en de exploitatie van het centrum in samenhang met de inzet die zij1 samen met andere betrokken partijen daarbij zullen leveren.
 7. Bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie en zelfredzaamheid. Emancipatie en participatie van de Nieuwlanders is een belangrijke doelstelling van het akkoord. De gemeente Schiedam en Woonplus stellen alles in het werk om mensen te laten participeren in de samenleving. Het beste perspectief op een bestaan waarin je je kunt redden is deelname aan (vrijwilligers) werk. Ingezet wordt op scholing en arbeidsparticipatie. Het doel is om Nieuwlanders weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen door gemeentelijke opstapbanen (43 fte) te maken die benut worden voor werkzaamheden in de wijk. De gemeente gaat daarbij uit van het principe dat elke werkzoekende in Nieuwland een aanbod krijgt op het terrein van werk en scholing.  Verder willen de partijen stageplekken voor jongeren inzetten en participatiebanen maken om de  positie van mensen die moeilijk aan de slag komen te verbeteren. Woonplus heeft aangeboden als  ‘ambassadeur’ op te treden naar andere organisaties, werkgevers in Schiedam. Intentie is daarbij  om 60 werkleerplekken te creëren. 
 8. Ook voor Nieuwlanders die nog niet of niet meer in staat zijn om zich in financiële zin te reddenheeft de gemeente een modern armoedebeleid ontwikkeld met een breed palet aan maatregelen. Zo zijn inkomensgrenzen opgetrokken om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen. Ook wordt een sportpas uitgegeven waardoor kinderen uit arme gezinnen gratis kunnen sporten. Verder verstrekt de gemeente premies aan mensen die een baan vinden en wordt aan vrijwilligers een premie verstrekt als ze vrijwilligerswerk verrichten. Ook zal de schuldhulpverlening flink worden uitgebreid.  Verschillende organisaties met vrijwilligers krijgen een gemeentelijke subsidie voor activiteiten die  de positie van kwetsbare Schiedammers moeten verbeteren zoals de huisbezoeken door  Seniorenwelzijn van 65-jarigen met alleen AOW, de ondersteuning van gezinnen met kinderen door Stichting Leergeld en de hulp bij het ordenen van de administratie (thuisadministratie) door Humanitas. 
 9. Onderwijs is essentieel voor de ontplooiing van Nieuwlanders. De gemeente zet niet alleen in op de brede buurtschool maar geeft ook invulling aan combinatiefuncties die werken op het snijvlak van de brede school, de sport en de cultuur in de wijk. Ook zullen de basisscholen, als het aan de gemeente ligt, weer worden voorzien van een schoolconciërge. Het instrument van de maatschappelijke stages voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zien we als een belangrijk instrument voor leerlingen om kennis te nemen van wat er te koop is in de maatschappij. De gemeente benut haar mogelijkheden om dit instrument te laten slagen.
 10. In de optiek van de gemeente Schiedam en Woonplus is de aandacht voor jongeren belangrijk in het kader van de wijkenaanpak. In verschillende hierboven genoemde prioriteiten is de inzet richting jongeren herkenbaar. Door het opnemen van dit punt wordt nog extra aandacht besteed aan de inzet op ontmoeting en sport. In de wijk zullen bereikbare plekken worden ingericht in de buitenruimte om activiteiten mogelijk te maken.

Uitvoering concrete activiteiten ( 2008-2012)
In bijlage 2 zijn de bovengenoemde investeringen vertaald in concrete activiteiten die zullen worden opgestart in de periode 2008 – 2012. Daar waar mogelijk zijn indicatieve bedragen bij de activiteiten benoemd. Aanscherping vindt plaats nadat projectplannen in samenspraak met bewoners en samenwerkingspartijen zijn uitgewerkt. 

Prestatiedoelstellingen 2017
De 32 ondertekenaars van de WAP staan gezamenlijk voor een aantal doelstellingen die hierbij zijn samengevat:

 • Fysieke investeringen in diverse huurwoningen alsmede nieuwbouw van koopwoningen. Dit moeten leiden tot een optimale woningdifferentiatie in Nieuwland. In 2017 is sprake van 30% koopwoningen;
 • De verloedering van de openbare ruimte in Nieuwland is met 15% verminderd ten opzichte van 2008;
 • Het rapportcijfer met betrekking tot de kwaliteit van de woonomgeving neemt toe tot het stedelijk gemiddelde;
 • Het aantal Nieuwlanders dat zich in de eigen woonomgeving wel eens onveilig voelt daalt tot het stedelijk gemiddelde;
 • Het aandeel Nieuwlanders dat gehecht is aan de eigen woonomgeving stijgt naar het stedelijk gemiddelde;
 • Het aandeel Nieuwlanders dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen woonomgeving stijgt naar het stedelijk gemiddelde;
 • Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalt met gemiddeld 5% per jaar ten opzichte van de situatie per 1 januari 2008;
 • Vergroting van het bereik van de doelgroep vroeg- en voorschoolse educatie naar 100%.
 • Alle voortijdig schoolverlaters worden teruggeplaatst in het onderwijs of een traject richting werk;
 • 90% van de jongeren in Nieuwland in de leeftijdscategorie 18 – 23 jaar haalt een startkwalificatie of gaat naar school.

Sturing op de uitvoering van het wijkactieprogramma Nieuwland
De gemeente en Woonplus maken nog nadere afspraken over de bestuurlijke afstemming en over de organisatie van de uitvoering (=programmasturing) van de in de overeenkomst opgenomen activiteiten en de daarmee te behalen resultaten. Voorop staat dat deze sturing zo eenvoudig mogelijk is, waarbij  het de voorkeur heeft om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande samenwerkingsstructuren. 

Voorbehouden ten aanzien van het gesloten akkoord.
Het bovenstaande voorstel van het College van B&W zal nog moeten worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Daarnaast dienen betrokken bewoners en partners nog te worden geconsulteerd. Dit betreft de Wijk- en Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland en de leden van de door de portefeuillehouder Wijkontwikkeling ingestelde klankbordgroep. De voorgestelde gemeentelijke investeringen worden na vaststelling door de gemeenteraad opgenomen in de programmabegroting 2009 – 2012.  Het bovenstaande voorstel zal binnen Woonplus moeten worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Woonplus na het consulteren van het Adviesforum en het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties. 

Zodra deze Raden akkoord zijn treedt de overeenkomst in werking.
Schiedam 24 juni 2008.

Namens het College van B en W van Schiedam,
M. Groene

Stichting Woonplus
C.F. van Dreven

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu