Skip to main content

De Toekomst van Nieuwland

Nieuwland
Nieuwland is de grootste wijk van Schiedam met ongeveer 14.000 inwoners, de wijk is gebouwd

na 1950 en kenmerkt zich door de grote hoeveelheid aan sociale woningbouw.  Ten opzichte van andere steden in de regio Rotterdam is de herstructurering pas laat op gang gekomen. Nieuwland wordt gekenmerkt door een multiculturele samenleving. Zo heeft zo’n 64% van de bevolking een allochtone achtergrond. In de wijk wonen er meer dan 100 culturen. Met name Turkse en Marokkaanse bewoners hebben zich in de jaren 80 en 90 in de wijk gevestigd. Door de eenzijdige goedkope woningbouw zijn de bewoners die zich in die jaren economisch hebben kunnen verbeteren, uit de wijk getrokken.

Situatie in 2001
Nieuwland was in die periode een wijk met veel overlast, achterstand en de wijk was in cijfers op de leefbaarheidsmonitor steeds verder aan het afdalen. Er was sprake van vele soorten van criminaliteit zoals, drugshandel, overlast, prostitutie, schiet en steekincidenten, inbraken, hennepkwekerijen, enz.  Jongeren hingen doelloos op straat, er was sprake van vandalisme, bendevorming en veel jongeren verlieten de school zonder diploma’s. De woningen in de wijk waren eenzijdig van opbouw, portiek en galerijflats uit de jaren 50, achterstalligonderhoud en er was sprake van veel leegstand.  Er was een uittocht van bewoners uit de wijk en er kwamen “dubieuze” bewoners uit andere herstructureringsgebieden van buiten Schiedam in Nieuwland wonen. De toekomst verwachtingen van de bewoners was erg negatief.

Cijfers 2001 t/m 2012:

Woningvoorraad Nieuwland

                                1-1-2001        1-1-2013
Huur:                           84%                70%
Koop:                           16%                30%

Eengezinswoning:         7%                   13%
Meergezinswon.:          93%                 87%

De wijkenaanpak

De wijkenaanpak bestaat uit 4 fasen:

  1. Inventarisatiefase ( wat speelt er in de wijk)
  2. Handhavingsfase (hoe pakken we het aan)
  3. Sociale fase (activeren van bewoners)
  4. Beheers fase (continuïteit)

Cijfers 2013:
Verbetering inkomenspositie

Ontwikkeling aandeel huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum
2007 = 17,0        2011= 16,7

Verbetering inkomenspositie
Ontwikkeling gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen per jaar (€)
2007 = 23.900     2011= 26.100

Verbeteren sociaal – economische positie
Ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekenden
2007 = 880        2013= 886

Vergroten zelfredzaamheid
Ontwikkeling aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering
2007 = 8,7        2013= 7,3

Leren in de wijk
Aandeel jongeren 18-23 jaar met een startkwalificatie of gaat naar school
2007 = 70        2013= 75

Vermindering verloedering
Gsb-indicatorscore: hoe lager, hoe beter
2007 = 5,3        2013= 4,9

Vermindering overlast
Gsb-indicatorscore: hoe lager, hoe beter
2007 = 3.1        2013= 3,6

Verbetering veiligheid
Aantal woninginbraken
2006 = 172        2013= 107

Verbetering veiligheid
Aandeel bevolking dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt, in %
2006 = 43        2013= 47

Constateringen:

  1. Bewoners die het beter krijgen verlaten de wijk en door de instroom van bewoners uit de zelfde sociale laag is cijfermatig geen verbetering zichtbaar.
  2. De sociale aanpak waarin met name de individuele aanpak van de bewoners centraal staat, heeft een langere aanlooptijd nodig en daardoor zijn de resultaten van deze fase in deze tijdsperiode van de wijkenaanpak nog niet voldoende in de cijfers zicht baar.
  3. Externe factoren zijn van grote invloed op de wijkenaanpak, deze economisch crisis is met name voelbaar in de aandachtswijken omdat de bewoners toch al in een kwetsbare posities zitten en vaak laag op de maatschappelijke ladder staan. Als voorbeeld zijn de mensen met korte tijdelijke arbeidscontracten in deze crises als eerste werkeloos geworden.
  4. Het beeld over een deel van de wijk Nieuwland is veranderd tijdens de wijkenaanpak. In de praktijk is gebleken dat (nieuwe) bewoners met name in Nieuwland komen wonen voor de goedkope woning, als opstap naar een andere toekomst, bijvoorbeeld bewoners die na een moeilijke situatie zoals echtscheiding en schulden of studenten voor hun studie. Deze “ springplank “ hebben met name de goedkoopste woningen.

In Cijfers:

Veiligheidsindex t/m 2011
In 2011 is gebleken dat Nieuwland voor het eerst een voldoende heeft in de veiligheidsindex, een 6,0 ten opzichte van de stedelijke gemiddelde van een 6,5. Hierdoor is Nieuwland  van de categorie van een bedreigde wijk overgegaan naar aandachtswijk.

Gegevens monitor Leefbaarheid & Veiligheid

Nieuwland 2002 2004 2006 2012
rapportcijfer*        
woning 7,1 7,1 7,2 7.2
woonomgeving 5,9 6,3 6,4 6,4
leefbaarheid 6,0 6,2 6,3 6,3
voorzieningen 6,1 6,6 6,3 6,5
         
Indicatorscores*        
sociale cohesie (hoger=beter) 4,7 5,0 5,0 5,3
verloedering (lager=beter) 6,3 5,9 5,2 4,9
vermogensdelicten (lager=beter) 5,7 5,0 4,5 3,6
overlast (lager=beter) nb nb 3,6 3,6
dreiging (lager=beter) 2,9 2,6 2,1 2,6
         
onveiligheidsgevoel in eigen woonbuurt (in %)* 45% 48% 43% 47%

 De rapportcijfers in bovenstaande tabel ontwikkelen zich gunstig. Dit betreft vooral fysieke zaken. Dat geldt ook voor de positieve ontwikkeling van de indicatorscore Verloedering. Dit betreft het openbaar gebied dat in de loop der jaren steeds beter wordt beoordeeld. In tegenstelling tot de stedelijke ontwikkeling gaat ook de indicatorscore voor Sociale cohesie  er op vooruit. Het is weliswaar nog steeds een lage score, maar de trend is positief. Ook de score voor vermogensdelicten (o.a. inbraken) is in de loop der jaren behoorlijk verbeterd. Dat blijkt ook wel uit de inbraakgegevens van de politie, die 10 jaar geleden aanzienlijk hoger waren.

Minder goed gaat het op het gebied van de zwaardere delicten. Daarin is geen verbetering zichtbaar. Het ene jaar zijn de scores minder slecht dan het andere jaar. Waarschijnlijk spelen incidenten een grote rol. Zo was het een tijd erg onrustig rondom metrostation Troelstralaan. Andere voorbeelden zijn het Cruyffcourt, Parkwegplein, Mgr Nolenslaan etc. Incidenten die daar hebben plaatsgevonden werken vaak nog een tijd door in de beleving van de bewoners. Voor zowel overlast, dreiging en onveiligheidsgevoelens zijn de scores van Nieuwland t.o.v. het Schiedams gemiddelde behoorlijk ongunstig.

Sociale index 2010
Nieuwland scoort laag in de sociale index, persoonlijk kansen (2,9), meedoen (5,1), Sociale binding (4,8), leefomgeving (4,7).  Van alle wijken staat Nieuwland er in sociaal opzicht nog het slechte voor. Veel bewoners zijn laagopgeleid, zijn afhankelijk van een uitkering en kunnen rondkomen van hun inkomen. Bovendien staat de gezondheid van veel bewoners onder druk. Er is relatief veel huiselijk geweld en de vraag naar maatschappelijk hulpverlening is hoog. In 2008 is begonnen met het project Samen Buurten om inzicht te krijgen de problematiek achter de voordeur.

Welstandscore 2012
Nieuwland heeft 6 buurten in de welstandscore, Vakbondsliedenbuurt (cbs64), Hollandiabuurt (cbs65) en Schiehart (cbs66) scoren gemiddeld. De buurten scoren een achterstand, Staatsliedenbuurt (cbs63), Nolenslaanbuurt (cbs67) en Wibautbuurt (cbs68) , dit zijn de buurten waar de meeste sociale huurwoningen zijn gebouwd. De resultaten van de sociale aanpak zijn in ontwikkeling maar in deze fase van de wijkenaanpak nog niet duidelijk zichtbaar.

Om meer zicht te krijgen op de sociale problematiek in wijken is door de gemeente de Sociale Index ontwikkeld. Dit instrument biedt aanknopingspunten om tot een gerichte aanpak te komen van de sociale problemen in Nieuwland. De uitkomsten van de index laten overigens zien dat de Nieuwland – vergeleken met andere wijken – zeer zwak scoort op het gebied van persoonlijke kansen (inkomen, opleiding, gezondheid), meedoen (actief in werk of opleiding, voldoende contacten), sociale binding (cohesie, saamhorigheid), veiligheid en overlast (jongeren, buren etc.).

De conclusie uit de monitor van 2013
Het Wijkactieprogramma Nieuwland heeft een tijdshorizon die tot het jaar 2017 loopt. Nu het traject ongeveer halverwege is, wordt langzaamaan duidelijk welke doelstellingen wel of niet behaald kunnen worden. Ook wordt duidelijk dat de ontwikkelingsrichting van de diverse doelstellingen (‘gaat het de goede kant op’) niet eenduidig is.

Zo is in ieder geval goed zichtbaar dat ook Nieuwland last heeft van de economische crisis. Op het gebied van het inkomen is er nog weinig vooruitgang geboekt. Het aandeel huishoudens dat moet rondkomen van een inkomen tot maximaal 105% van het sociaal minimum blijft relatief hoog. Dat geldt eveneens voor het aandeel huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Bijkomstig probleem is dat als het gaat om macro-economische ontwikkelingen, de sturingsmogelijkheden door middel van lokaal beleid uiterst minimaal zijn.

De beste resultaten die tot nu toe zijn behaald, liggen vooral op het fysieke vlak. Zo is voor wat betreft de aanpak van het openbaar gebied (tegengaan verloedering, onderhoud wegen, fiets- en voetpaden etc.) de ontwikkeling positief te noemen. Tevens vertoont het aandeel koop- en eengezinswoningen een stijgende lijn. Dat neemt overigens niet weg dat het tempo van planontwikkeling en woningbouwproductie momenteel op een te laag peil ligt, hetgeen tot stagnatie van de herstructurering leidt.

De grootste problemen in Nieuwland liggen echter nog altijd op het sociale vlak. Als het gaat om zaken als gezondheid en psychisch welbevinden, eenzaamheid, de sociale samenhang tussen bewoners onderling etc. dan staat de wijk er bepaald niet goed voor. Voor de komende jaren is het daarom sterk aan te bevelen het beleid met betrekking tot de problematiek ‘achter de voordeur’ te intensiveren. Op dat terrein valt veel winst te behalen.

Op het punt van veiligheidsbeleving is de trend in Nieuwland negatief: zo schiet het veiligheidsgevoel onder de bewoners ernstig tekort. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen want de aangiftecijfers voor diefstal en geweld zijn aan de hoge kant. Bovendien wordt er Nieuwland al langere tijd veel geklaagd over jongerenoverlast hetgeen niet bevorderlijk is voor het veiligheidsgevoel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de indicator Overlast een ongunstige lijn vertoont.

Nieuwland is niet voor niets door de rijksoverheid aangewezen als Krachtwijk. In fysieke zin (openbaar gebied, woningvoorraad) lijkt de wijk weliswaar op de goede weg, maar op veel andere beleidsterreinen moet er – ondanks het feit dat de trend soms ook best wel positief is – nog heel wat gebeuren om de opgelopen achterstand te verkleinen.

De Wijkenaanpak van Nieuwland is bijna op de helft, in een korte tijd zijn goede resultaten geboekt. Rekening houdende dat de neerwaartse spiraal al in de jaren tachtig van de vorige eeuw is begonnen is de weg terug een langzaam proces. De investeringen in de kinderen van de wijk zullen pas in de toekomst merkbaar zijn en dat maakt de resultaten positief maar kwetsbaar. Wat nu is opgebouwd kan zo weer teniet worden gedaan en daarmee vervalt de wijk weer terug in de achterstand. De vraag blijft altijd, wat zou er gebeurd zijn als er de problemen en achterstand van de wijk Nieuwland niet zou zijn aangepakt? De gevolgen zouden zich niet alleen beperken tot de stad Schiedam maar ook consequenties hebben voor de hele regio.

(Bron cijfers: Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam)

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu